วันจันทร์

อธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงมา 5 ข้อ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิง
 1. เกิดมลภาวะ
 2. ทำลายสภาพแวดล้อม
 3. ต้นไม้ถูฏตัดนำมาเป็นเชื้อเพลิง
 4. เกิดเพลิงไหม้
 5. เกิดฝนกรด

วันอาทิตย์

บอกแนวทางในการเลือกใช้พลังงานแก๊สรถยนต์มา 3 ข้อ

แนวทางในการเลือกใช้พลังงานแก๊สรถยนต์
 1. เลือกใช้ NGV แทนการใช้ LPG
 2. ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
 3. ไม่ใช้ LPG ในรถยนต์

วันเสาร์

บอกประโยชน์ของเชื้อเพลิงแก๊สมา 5 ข้อ

 1. เชื้อเพลิงแก๊สใช้หุงต้ม
 2. เชื้อเพลิงแก๊สใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
 3. เชื้อเพลิงแก๊สให้พลังงานความร้อนในการขับเคลื่อนเทอร์ไบน์ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
 4. เชื้อเพลิงแก๊สใช้ต้มหม้อน้ำในโรงงาน
 5. เชื้อเพลิงแก๊สใช้ในการผลิตน้ำมันเบซิน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

วันศุกร์

อธิบายเชื้อเพลิงเหลวที่มาจากน้ำมันมีกี่ชนิด?

เพลิงเหลวที่มาจากน้ำมันมี 5 ชนิด
ได้แก่ น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซลีน
น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา

วันพฤหัสบดี

อธิบายชนิดเชื้อเพลิงแข็งที่มาจากถ่านมีกี่ชนิด?

เชื้อเพลิงแข็งที่มาจากถ่านมี 4 ชนิด
ได้แก่ ถ่านพีต ถ่านลิกไนต์ บิตูนิมัส แอนตราไซต์

วันพุธ

บอกเชื้อเพลิงแก๊ส(Gas Fuels)มีกี่ชนิดอะไรบ้าง?

เชื้อเพลิงแก๊สมี 2 ชนิด ได้แก่ แก๊สธรรมชาติ แก๊สจากการกลั่นน้ำมัน

วันอังคาร

บอกชนิดของเชื้อเพลิงเหลว(Liquid Fuels)มีกี่ชนิดอะไรบ้าง?

เชื้อเพลิงเหลวมี 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันดิบ เชื้อเพลิงเหลวจากธรรมชาติ
และน้ำมันผสม